I am very happy to help you with

Photography and Content Creation | Focení a vytváření zajímavého obsahu

I am a professional photographer. I love to take pictures of people – portrait, fashion, lifestyle as well as products and food.

I have a platform called Cocobeli.com (@cocobeli_)  and e-shop Gingerbeli where I review the best quality food, restaurants and places and create content about them. Thanks to this page and my social media page, I can help you with promoting your restaurant, place or product too. 

I love to create content that can help you to build your brand. Recently I particularly create short creative videos and reels to catch customer’s attention. 

Jsem profesionální fotografka. Miluji focení lidí – portrétů, oblečení, šperků, lifestyle, tak jako focení jídla a produktů. 

Mám platformu, která se jmenuje Cocobeli.com (@cocobeli_) a e-shop Gingerbeli.com, kde hodnotím nejlepší potravinářské produkty, restaurace a místa a vytvářím o nich obsah. Díky této stránce a mých sociálních sítí Vám mohu také pomoci propagovat Vaši restauraci, místo nebo Váš produkt. 

Miluji vytváření kreativního obsahu, který pomůže s budováním Vaší značky. Nyní se zejména zaměřuji na tvorbu kreativních videí a reels, které dokážou zákazníka skvěle zaujmout. 

Brand Creation | Budování značky

Branding is one of the most important aspects of any business, large or small. Without a good branding, a company can hardly survive in today’s highly competitive market.

I will help you to find your creative branding identity and offer you solutions to build your brand more effectively. It is also important to go through the process of research and market positioning at the beginning.

What is important when creating a brand identity:

The Visual part – I can help you with creating your own visual identity, logo design and brand imagery.

The Verbal language part – how you communicate your brand with words is as important as its visual part. I will help you to set the right tone for interaction with your audience that will be used for coming advertising campaigns as well as the relationship between your brand and your customers.

Brand Strategy part – to build your brand on strong brand pillars is the next step if you want to achieve expected results. The branding strategy has to be aligned with your audience and will help to develop a relationship between your brand and your customers on the next level and turn them into brand loyalists.

Photography and Content creation part – I will help you with all photography content that will help you to express your brand in the best possible way.

Budování značky je jedna z nějdůležitějších věcí v jakékoliv firmě, ať už většího či menšího charakteru. Bez dobře vybudované značky může firma v dnešním světě plného konkurence jen těžko přežít.

Pomohu Vám s vytvořením Vaší kreativní značky a nabídnu Vám řešení, jak ji efektivněji vybudovat. Je také důležité se na začátku zaměřit na výzkum konkurence a postavení značky na trhu.

Co je důležité při budování značky:

Visuální část – Pomohu Vám s vytvořením identity Vaší značky a designem Vašeho loga.

Verbální část – Jak komunikujete Vaši značku pomocí slov je stejně důležité jako její vzhled. Navrhnu Vám, jak správně komunikovat Vaši značku s publikem, aby nastala ta správná interakce. Verbální část značky bude také pilířem jak pro nadcházející marketingové kampaně, tak pro budování vztahu se zákazníky.

Celková strategie budování značky – Dalším krokem k dosažení očekávaných výsledků je vytvoření stabilních marketingových pilířů pro Vaši značku. Celková strategie budování značky musí být navržena dle Vašeho publika a pomůže Vám mnohem lépe s vytvořením vztahu mezi Vaší značkou a zákazníky, kteří se ideálně postupem času stanou loajálními.

Fotografie a vytvoření kreativního obsahu – Pomohu Vám s celkovým fotografickým obsahem, který Vám umožní skvěle vyjádřit identitu a podstatu Vaší značky bez jediného slova.

Social Media Marketing | Marketing Sociálních sítí

“Social media is not just a spoke on the wheel of marketing. It’s becoming the way the entire bicycles are built.”

Social media is nowadays one of the most powerful tools in marketing. Make your brand more appealing thanks to good quality content: photography, design, text, social media brand strategy. 

Myself, I am very passionate about social media and I love sharing continuously content with my followers. Here you can see social media accounts of my personal projects:

Jana Feliz

Jana Feliz Photography

Cocobeli – Eat and Travel at best places

Gingerbeli – Naturally Delicious products

See below my clients’ websites that I help not only with their social media accounts, but also with photography, promotion thanks to my social media accounts and platform Cocobeli.com, general brand marketing, influencer marketing, blog and newsletter, marketing ads and another activities that help to build their brands.

“Sociální sítě již nejsou pouze kola marketingu. Stávají se celým jízdním prostředkem marketingu.”

Sociální sítě jsou nyní jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingu. Dej své značce více kreativity a nech ji obdivovat svými fanoušky na sociálních sítích díky nápaditému a kvalitnímu obsahu tvořeným autentickými či profesionálními fotografiemi, kreativním designem, líbivými texty a celkově dobře navrženou individuální strategií pro danou značku. 

Já sama mám pro sociální sítě velkou vášeň a velmi ráda pravidelně sdílím obsah s mými sledujícími. Zde můžete shlédnout mé osobní účty na sociálních sítích:

Jana Feliz

Jana Feliz Photography

Cocobeli – Eat and Travel at best places

Gingerbeli – Naturally Delicious products

Níže můžete najít mé klienty, kterým pomáhám nejen s účty jejich sociálních sítích, ale také s fotografií, propagací na mých sociálních sítích a platformě Cocobeli.com, brand marketingem, influencer marketingem, psaním blogu či newsletteru, tvořením reklam a dalších činností, které pomáhají s budováním jejich značky. 

“Sociální sítě již nejsou pouze kola marketingu. Stávají se celým jízdním prostředkem marketingu.”

Influencer Marketing | Marketing pomocí influencerů

I do have many connections with inspiring people and influencers that are based around the world, as well as in Europe and Czech republic. 

Nowadays, influencer marketing is very important if you want to build trust within your customers and create a strong brand. Thanks to people that have followers on social media and inspire them with their content, you can easily spread a good word about your brand in the countries where you run your business. 

I help you to find the most suitable influencers that inspire other people and are trustworthy.

Thanks to my project Cocobeli.com, that is also connected with sharing motivation and inspiration thanks to inspiring people / influencers I have a good quality database.

Pomohu Vám najít ty správné inspirativní lidi a influencery, ať už ze zahraničí nebo v Evropě či České republice, kteří jsou důvěryhodní a mám s nimi dobré zkušenosti.

Influencer marketing je nyní velmi důležitý pokud chcete upevnit důvěru u Vašich zákazníků a vytvořit silnou značku. Díky lidem, kteří mají více sledujících na sociálních sítích a inspirují je denně svým zajímavým obsahem, můžete jednoduše rozšířit povědomí o Vaší značce v zemích, kde se nachází Vaše firma. 

Díky mému projektu Cocobeli.com, který také mimo jiné sdílí motivaci a inspiraci inspirativních lidí / influencerů, mám jejich kvalitní databázi. 

 

 

 

Blog and Newsletter | Blog a Newsletter

Newsletter is one of the most effective online channels, because it maintains your relationship with customers. It is personalized and enables you to focus on specific target groups and automatisation. Newsletters are sent to registered customers and contain offers, different promotions and other useful information.

Blogs provides a string foundation to your marketing strategy. It keeps your audience updated about your business, it’s great for the website traffic and can improve the internal linking (improving your SEO success). It also helps you with building your email database, getting more social media exposure as well as easier and funny way how to explain about your products or services.

Both ways are great to build not only the relationship with customers but also the brand in general.

Newsletter patří mezi velmi efektivní online kanály, protože udržuje vztah se zákazníky. Je personalizovaný a umožňuje skvělé cílení a automatizaci. Newslettery jsou tzv. elektronické zpravodaje, které se zasílají přihlášeným odběratelům. Obsahuje například nabídky, akce a jiné užitečné informace.

Blog poskytuje základnu pro Vaši marketingovou strategii. Díky blogu můžete Vaše sledující neustále updatovat o Vaší značce a momentální nabídce. Napomáhá také vyšší návštěvnosti na webových stránkách a pomáhá ve zlepšení interních odkazů (které zdokonalují Vaše SEO). Mimo jiné může napomoci v budování Vaší emailové databáze, získáváte více povědomí o značce na sociálních sítích a je to jednoduchá a vtipná cesta k prezentaci Vašich produktů a služeb.

Oba způsoby skvěle zajišťují základ pro budování vztahu se zákazníky a také celkové povědomí o značce.

Výhodou mailingu je vysoká míra konverze, budování vztahu se zákazníky, sdělění tzv, na míru a nízká cena doručení. Také je skvělé, že se za proklik nebo zobrazení newsleteru neplatí. Je proto velmi užitečné si budovat databázi kontaktů.

PPC Campaigns | PPC reklama

I can help you with Pay-Per-Click (PPC) campaigns (or advertising) on  Facebook and Google Ads.

Facebook is a PPC marketing channel. This means that you will be paid every time someone clicks on your ads. You can also be charged based on ad impressions, video views, and other metrics. Having a solid Facebook PPC strategy helps you to get more people to your website and increase the sales revenue.

I can help you with creating your Facebook ads and do different testing to find out which content and other metrics work best with your brand.

Ráda Vám pomohu s PPC reklamami na Facebooku a Google Ads.

Facebook také slouží jako marketingový kanál k placené reklamě na základě kliknutí. To znamená, že se budou náklady na takovou kampaň odvíjet od počtu prokliků na reklamu. Můžete být také účtováni vzhledem k jiným metrikám jako je interakce, či počet shlédnutí videa. Výkonnostní reklama na Facebooku Vám pomůže dostat lidí na Vaše webové stránky a zvýšit tak Váš prodej.

Pomohu Vám s vytvořením efektivních výkonnostích Facebookových reklam, které zahrnuje testování, na základě kterého zjistíme, jaký obsah reklam nejlépe funguje s Vaší značkou.

Feeling Good Coaching | Koučing dobrého naladění

Photography, marketing and feeling good attitude come together hand-in-hand and can bring your brand to a very next level.

You want people to love the look of your brand (photography), to pay attention in different ways to your brand (marketing), and to feel good about your product or service (feeling good attitude). Moreover it is much easier to sell your “feeling good” product or service if you are being yourself in that place. With time the customers will feel if you are sincere.

How you feel about yourself can influence how others feel around you and how they feel about your brand. That’s why it’s important to start with the good feeling attitude and the rest will flow and your brand will be able to glow.

Fotografování, marketing a pocit dobrého naladění si jde ruku v ruce a tato kombinace může dát Vaší značce zcela nový rozměr. 

Přejete si, aby se lidem líbila vizuální stránka Vaší značky (fotografie), také byste chtěli, aby zákazníky Vaše značka v mnoha směrech zaujala a dala tomu jakési koření (marketing), a v neposlední řadě byste si také přáli, aby lidé měli z Vaší značky nebo servisu celkově velmi dobrý pocit (pocit dobrého naladění). Navíc je mnohem jednodušší prodávat produkt nebo službu v pozitivním duchu a pokud se Vy sami cítíte dobře naladěni. Zákazníka dlouhodobě neoblafnete. Časem stejně vycítí, zda je ten pozitivní pocit, který se mu mermomocí snažíte sdílet, opravdový.

Jak se cítíte sami často vypovídá o tom, jak se ostatní cítí ve Vaší blízkosti a také prezentaci Vaší značky. Je důležité, aby měl zákazník ze značky dobrý pocit, protože pokud tomu tak bude, vše ostatní na to bude samovolně navazovat a Vaše značka bude mít prostor zářit. 

our Marketing & Photography clients

Browse Marketing Portfolio

I am a certified Shoptet partner. | Jsem certifikovaným Shoptet partnerem.

“Shoptet Partneři je seznam odborníku ze sféry e-commerce. Tyto profesionály známe a můžeme je s klidným svědomím doporučit. Najdete tu marketingové experty, grafiky, programátory, kodéry, copywritery, UXáky, PPCčkaře, analytiky, fotografy a spoustu dalších odborníků, kteří vám pomůžou zvýšit prodeje a posunout váš e-shop zase o kus dál.”

Odkaz na můj profil na Shoptet partnerech najdete zde.

 

testimonials marketing

Se spoluprací jsem od začátku velice spokojená. Velmi oceňuji krásně a stylově vedený profil na sociální síti a spoustu nových kreativních nápadu. Komunikace s Janou je skvělá a svižná. Výsledky práce byly viditelné velice brzy. Jednoznačně doporučuji!

I am very happy with the collaboration form the very beginning. I really appreciate how she designs our social media sites as well as many new creative ideas. The communication with Jana is always great and fast. The results were seen from the very beginning. Very recommended!

Babydeco

Na Janě si vážím její kreativity, kvalitě výsledků a citu pro detail. Ať už v oboru fotografie či správě sociálních sítí a marketingové strategie. Je komunikativní a upřímná a práci s ní opravdu doporučuji, pokud si přejete Vaši značku někam posunout.

I appreciate her creativity, the quality of the results and feeling for detail – in photography and social media marketing and branding strategy. She is communicative and honest. I really recommend working with her if you want to build your brand.

Porcelán Klára

Je potěšením pracovat s Janou, protože je opravdu profesionál a zapálená do své práce. Umí skvěle vytvořit obsah a je úžasná fotografka. Naprosto ji doporučuji každému, kdo si přeje správně odvedenou práci.

 

It’s been a pleasure to work with Jana, she is really professional and enthusiastic, she it’s great creating content and amazing photographer. Highly recommend her to anyone that wants work done properly.

Balibowls

Testimonials photography

If you are ever planning to get a photo shoot done , look no further … This is the best you can get . The experience was beyond wonderful and the pics turned out amazing . Jana has excellent photography skills and was extremely friendly . We felt very comfortable with her and we couldn’t have asked for a better photographer for our honeymoon shoot. So , trust me on this, go ahead and book asap and you can thank me later 🙂

Sayoop from India

We couldn’t have gotten a better photographer. Jana did an awesome job for our Fashion Brand based in Bali! We had some unique ideas for our new collection and we wanted to bring to life and Jana did just that. She ‘s very friendly, easy to work with, professional and always will find a great balance between your wants and her skills and inspiration. Highly recommend Jana for any occasion. Excellent! Legit professional for sure. We’re super excited about future collaboration.

Monica from Little Stories brand

Jana is a very good photographer, I am following her work and I did myself photoshoot her with. It was a very pleasant photoshoot and she delivered the edited pictured fast. She is not only very good with portrait and fashion photography, but also food and products photography. She also knows how to “sell” it on social media 🙂 Jana, thank you very much and I am looking forward to having another photoshoot with you soon again 🙂

Janička je moc šikovná fotografka, sleduji její tvorbu a sama mám od ní moc hezké portréty. Focení bylo moc příjemné a fotky rychle dodané. Kromě lidí umí fotit taky produkty a jídlo. A pak to ještě umí “prodat” na sociálních sítích:) Jani, moc děkuju a zase něco nafotíme 🙂

Marcela from Shoptet brand

More testimonials

Cocobeli inspiring platform

A platform where you find the best restaurants with their recipes, chefs, places and motivation of inspiring people. 

Follow Cocobeli on Instagram @cocobeli_.

FIND MORE ABOUT COCOBELI

Author of Cocobeli Cookbook

The ultimate Cookbook of delicious recipes from the best restaurants in Bali and success tips from inspiring people – influencers. 

No need to search hours for best recipes, best restaurants from food island Bali are sharing with you the most delicious recipes now within more than 270 pages! Moreover 55 inspiring people telling their success tips and sharing how to create balanced and better lifestyle and achieve your dreams!

Get the book

I love to connect

You can always reach me on below mentioned phone number and emails.

Thank you!

Phone

You can always reach me on number +420725551791. In case I am travelling, this number always works with WhatsApp and Telegram.

Email

janafeliz8@gmail.com

hello@cocobeli.com

hello@gingerbeli.com